นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

mongkudcloud มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ mongkudcloud ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง mongkudcloud จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือและที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ mongkudcloud จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

mongkudcloud ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้mongkudcloud ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

mongkudcloud จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ mongkudcloud เท่านั้น

mongkudcloud ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ mongkudcloud ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ mongkudcloud ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ mongkudcloud เป็นต้น mongkudcloud จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ mongkudcloud

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก mongkudcloud ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ mongkudcloud ทราบ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น เลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น mongkudcloud จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol ซึ่งmongkudcloud ได้ใช้ SSL ของ Segtigo

การใช้คุกกี้ (COOKIES)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ mongkudcloud ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของmongkudcloud สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ หรือเยี่ยมชม หรือท่อง

ทั้งนี้ mongkudcloud จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ mongkudcloud เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ mongkudcloud ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

mongkudcloud อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น mongkudcloud จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ mongkudcloud การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ mongkudcloud

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ mongkudcloudยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ mongkudcloud ต่อไป โดยท่าน สามารถติดต่อกับ mongkudcloud

การสำรวจ

เมื่อใช้บริการฟรีของเราคุณอาจได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมการสำรวจภายในเป็นระยะซึ่งจัดทำโดย ทีมงาน เพื่อพิจารณาผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณ การสำรวจเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจอย่างเคร่งครัด ข้อมูลที่รวบรวมผ่านแบบสำรวจเหล่านี้จะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้น และจะไม่ขายให้กับบุคคลที่สาม

การสื่อสารจากเว็บไซต์

เมื่อเราได้รับอีเมลเราจะใช้ที่อยู่อีเมลตอบกลับเพื่อตอบกลับพร้อมข้อมูลที่ร้องขอ ที่อยู่ดังกล่าวไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด และจะไม่ใช้ร่วมกับบุคคลภายนอก เมื่อส่งข้อมูลการติดต่อไปยัง mongkudcloud คุณสามารถระบุความต้องการของคุณได้หากคุณต้องการได้รับการติดต่อเพื่อรับข้อมูล และข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับบริการของเราโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี ไปที่หน้าโปรไฟล์สมาชิกของคุณและเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนใด ๆ อีก อีเมลจากเราหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ mongkudcloud ข้อมูลที่คุณส่งถึงเราจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้เว้นแต่คุณจะระบุว่าเป็นความต้องการของคุณ เมื่อส่งข้อมูลการติดต่อไปยัง mongkudcloud คุณสามารถระบุความต้องการของคุณในหน้าโปรไฟล์สมาชิกของคุณเพื่อเข้าร่วมในจดหมายข่าวของ mongkudcloud คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราเมื่อทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ของเราและชำระเงิน

จดหมายข่าว

เราเปิดโอกาสให้คุณ 'เลือก' และ 'ไม่เลือก' จดหมายข่าวของเราได้ตลอดเวลา จดหมายข่าวของเราจะส่งทุกเดือนดังนั้นจึงมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายและข้อเสนอใดๆ ที่เราอาจมี หากคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวและการสื่อสารการส่งเสริมการของของเราอีกต่อไป คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา

การแบ่งปันและการเปิดเผยข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยใช้ Google Analytics เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อออกแบบเว็บไซต์และบริการของเราให้ดีขึ้น จะไม่มีการแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม เราไม่เชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้รวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

mongkudcloud ไม่แบ่งปันขายให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนกับบุคคลที่สาม เราไม่เคยใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนที่ให้กับเราทางออนไลน์ในรูปแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่เปิดโอกาสให้คุณเลือกไม่ใช้หรือห้ามการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้อง

Hคุณสามารถเข้าถึง / แก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างไร

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ทั้งหมดที่เรารวบรวมโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี mongkudcloud ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านและเลือกอัปเดต 'รายละเอียดของฉัน' เราใช้ขั้นตอนนี้เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณให้ดียิ่งขึ้น คุณยังสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่เป็นข้อเท็จจริงในข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยส่งคำขอที่แสดงข้อผิดพลาดที่น่าเชื่อถือ เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล เพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่จะให้สิทธิ์การเข้าถึงหรือทำการแก้ไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

mongkudcloud ถือว่าอีเมลที่ส่งผ่านบริการของเราเป็นการติดต่อส่วนตัวระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เราจะไม่ตรวจสอบแก้ไขหรือเปิดเผยเนื้อหาของการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หากจำเป็นในการบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อการอ้างสิทธิ์ว่าเนื้อหาดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม - คู่สัญญา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ mongkudcloud

ในการใช้บริการคุณยอมรับว่าการประมวลผลทางเทคนิคของการสื่อสารทางอีเมลเป็น และอาจจำเป็นในการส่งและรับข้อความ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัด ของบริการ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อกำหนด ในการใช้บริการคุณรับทราบและยอมรับว่า mongkudcloud ไม่รับรองเนื้อหาของการสื่อสารใด ๆ ของผู้ใช้ และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการละเมิดการล่วงละเมิดหมิ่นประมาทความเป็นส่วนตัว ที่ล่วงละเมิดละเมิดคุกคามเป็นอันตรายหยาบคายลามกอนาจารละเมิด หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาที่ละเมิด หรืออาจละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้อื่น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเรา และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาคดีคำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งถึงเราทั้งในระหว่างการส่งและเมื่อเราได้รับ ไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% อย่างไรก็ตามเราได้ดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ดังนั้นในขณะที่เราพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย mongkudcloud โปรดทราบว่า mongkudcloud ไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณทราบเมื่อคุณออกจากไซต์ของเราและอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลหน้าแรก และสถานที่อื่น ๆ ที่เราเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้คุณทราบว่าเรารวบรวมข้อมูลใด เราใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรและภายใต้สถานการณ์ใด ถ้ามีเราเปิดเผย เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นโปรดตรวจสอบบ่อยๆ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญกับนโยบายนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบที่นี่ทางอีเมล หรือโดยการแจ้งในหน้าแรกของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอย่าลังเลที่จะส่งคำถามของคุณผ่านทางเรา ติดต่อเรา