ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างเว็บไซต์ mongkud.cloud กับคุณ​ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียก เว็บไซต์ mongkud.cloud ว่า mongkudcloud และเป็นข้อตกลงที่คุณมีต่อ mongkudcloud ในการใช้บริการ โดยคุณได้รับรู้ได้อ่านข้อตกลงทั้งหมด และยอมรับเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้แล้ว

โดยข้อตกลงนี้ใช้บังคับตามกฏหมายประเทศไทย และคุณรับทราบและตกลงว่า mongkudcloud สามารถยกเลิก หรือปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงนี้ได้ทุกขณะตามเห็นสมควร

mongkudcloud เป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง โดเมน SSL รวมถึงเซิร์ฟเวอร์เสมือน ข้อตกลงนี้เป็นการกำหนดข้อตกลงที่ได้รับการตกลงกันระหว่าง mongkudcloud และผู้ใช้บริการหรือลูกค้า มีรายละเอียดดังนี้ครับ

การรับประกันการให้บริการ

(๑) ผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง มีความเข้าใจและยอมรับว่า mongkudcloud มีหน้าที่ในการจัดสรรการให้บริการเว็บโฮสติ้ง และเครือข่ายในการเข้าถึงเว็บไซต์และอีเมล์สำหรับผู้ใช้บริการ

ทาง mongkudcloud จะรับประกันในความพร้อมใช้งานของเว็บโฮสติ้งที่ SLA Uptime 99.50%​ ต่อปี (ระดับรายปีสามารถหยุดการให้บริการได้ไม่เกิน 1 วัน 19 ชั่วโมง 49 นาที หรือเฉลี่ยที่ เดือนละไม่เกิน 3 ชั่วโมง 39 นาที) โดยสามารถตรวจดูรายละเอียดได้ที่ https://uptime.is/99.5 โดยทาง mongkudcloud จะมีตัวเก็บสถิติความพร้อมในการให้บริการ และสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ได้

(๒) ทาง mongkudcloud จะไม่รับผิดชอบใดๆ ตามข้อที่ (๑) กรณีดังต่อไปนี้
(๒.๑) กรณีระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบอื่นๆ ที่มีผลกระทบ แต่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า(PM) ไว้ก่อน
(๒.๒) กรณีเกิดเหตุน้ำท่วม จลาจล ไฟไหม้ สงคราม หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ร้ายแรงที่ไม่สามารถต่อต้านได้
(๒.๓) กรณีเว็บไซต์ของผุ้ใช้บริการโดนฝัง ถูกแฮก โดนขโมยรหัสผ่าน โดนลบไฟล์ข้อมูล​ โดยผู้ไม่ประสงค์ดี
(๓) การให้บริการ SSL ทาง mongkudcloud จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ private key ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการแบบทางการเท่านั้น(จาก Ticket หรือแจ้งเป็นอีเมล์) หากทางผู้ใช้บริการได้เปิดสิทธิ์การเข้าถึง pricate key ทาง mongkudcloud จะรักษาไว้ให้เป็นอย่างดี และจะพยายามป้องกันไม่ให้ทีมงานนำไปใช้อย่างผิดวิธี แต่หากเกิดกรณีขึ้น ถือว่าผุ้ใช้บริการยินยอม และทางทีมงานจะทำการ re-issue ให้เป็นตัวใหม่ เพื่อรักษาความปลอดภัยของ SSL

(๔) การให้บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ผู้ใช้บริการจะได้รับ user/pass สำหรับสั่งงาน start stop restart delete snapshot ซึ่งทาง mongkudcloud จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดจาก user/pass นั้นๆ แต่ถือว่าการกระทำอันเกิดจาก user/pass นั้นๆ เป็นการกระทำของผู้ใช้บริการ เว้นแต่ทางผู้ใช้บริการมีการแจ้งแบบทางการเท่านั้น(จาก Ticket หรือแจ้งเป็นอีเมล์) ในการเข้าช่วยเหลือการกระทำการต่างๆ

(๕) การให้บริการเซิร์ฟเวอร์เสมือน ทาง mongkudcloud จะรับประกันการทำงานต่อเนื่องที่ SLA Uptime 99.50% โดยไม่รวม กรณีที่เกิดจาก การกระทำเกี่ยวกับ start stop restart ตัวเซิร์ฟเวอร์เสมือน ทั้งจากผู้ใช้บริการและ การช่วยเหลือจากทีมงาน และเหตุสุดวิสัยตามข้อ (๒.๑) (๒.๒) (๒.๓)

(๖) การให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง ทาง mongkudcloud จะรับประกันการทำงานต่อเนื่องที่ SLA Uptime 99.00% โดยไม่นับรวเหตุสุดวิสัยตามข้อ (๒.๑) (๒.๒) (๒.๓)

การยอมรับนโยบาย

(๑) ผู้ใช้บริการจะไม่นำเซิร์ฟเวอร์ หรือ เว็บโฮสติ้ง ไปใช้ในทางที่ผิดกฏหมายของไทย เช่น สื่อเกี่ยวกับเรื่องลามก อนาตาร ผิดศีลธรรม ข้อมูลหรือโปรแกรมที่ละเมิดสิทธิ์ต่อผู้อื่น หรือการค่าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือในทางที่เสื่อมเสียแก่ผุ้อื่น หรือประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือกระทำการที่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือผู้ใช้บริการรายอื่น
(๒) ผุ้ใช้บริการจะไม่นำเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บโฮสติ้งไปใช้ในการส่งแสปมเมล์ ไวรัสเมล์ หรือส่งเมล์คราาวละมากๆ โดยผู้รับไม่ยินยอม

(๓) ผู้ใช้บริการจะระมัดระวังและเก็บรักษารหัสผ่าน ในการเข้าใช้เซิร์ฟเวอร์ อีเมล์ เว็บโฮสติ้ง ในกรณีที่มีอีเมล์ส่ง สแปมเมล์ จำนวนมากออกจากเซิร์ฟเวอร์จากซึ่งมากจารหัสผ่านของผุ้ใช้บริการรั่วไหล ซึ่งส่งผลให้ IP ของเซิร์ฟเวอร์ติด แบล็คลิซท์นั้น ผู้ใช้บริการยินยอม ให้ปิดอีเมล์เป็นการชั่วคราว หรือ หยุดให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงขั้นต่อไป หากผุ้ใช้บริการยังคงไม่ดูแลต่อ ทาง mongkudcloud มีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ และผู้ใช้บริการต้องชดเชยค่าเสียหายและค่าบริการการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมด้วย

ทาง mongkudcloud จะไม่รับผิดชอบทางกฏหมายแต่อย่างใด หากผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ได้แจ้งไว้ในรายละเอียดข้างต้น

ช่องทางการให้บริการ

(๑) ช่องทาง เว็บไซต์ https://mongkud.cloud โดยใช้การสร้าง Ticket เพื่อเปิดการดูแลเป็นกรณีๆ
(๒) ช่องทาง LINE โดยผ่านลิงค์LINE http://line.me/ti/p/~mongkudcloud ซึ่งทางลูกค้าจะต้องแจ้ง Account LINE ที่จะสามารถทำการบริการ/ดูแล ไว้ก่อนเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของการใช้บริการเว็บโฮสติ้งนั้นๆ
(๓) ช่องทาง อีเมล์ support@mongkud.cloud ซึ่งจะต้องส่งจากอีเมล์ที่ทำการสมัครระบบสมาชิกไว้เท่านั้น หากทำการส่งจากอีเมล์อื่นๆ จะไม่ทำการบริการ/ดูแลให้ทุกรณี

การระงับการให้บริการ

ทาง mongkudcloud จะทำการระงับการให้บริการ ดังกรณีต่อไปนี้

(๑) เมื่อบริการนั้นๆ ถึงกำนหดชำระในรอบถัดไป แล้วยังไม่ได้รับค่าบริการภายในระยะเวลา 10 หลังครบกำหนดชำระ
(๒) กรณีที่เว็บไซต์ขัดต่อกฏหมายไทย โดนทางทีมงาน mongkudcloud ได้ตรวจพบ
(๓) กรณีที่ผู้มีอำนาจศาล / มีหมายศาลส่งมาสั่งให้ปิดเว็บไซต์ (๔) กรณีได้รับการร้องเรียนว่าเว็บไซต์ของคุณมีการส่ง Fishing หรือมีฝังโค้ด หรือมี Malware อันทำให้ระบบเกิดความเสียหาย ซึ่งทาง mongkudcloud ได้แจ้งให้แก้ไขไปนานกว่า 10 วัน แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

การชำระเงิน

การชำระค่อบริการเป็นลักษณะ ชำระก่อนการใช้งาน (Pre-paid) เท่านั้น

ปัจจุบันทาง mongkudcloud รับชำระค่าบริการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
(๑) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(๒) ทำการชำระเงินผ่าน PayPal ซึ่งสามารถใช้เงินในกระเป๋า PayPal หรือ บัตรเครดิต โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ PayPal ทำการชำระเงินได้

ทาง mongkudcloud จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน ในรูปแบอิเลคทรอนิคส์ เท่านั้น หากต้องการเป็นแบบกระดาษผู้ใช้บริการจะต้องทำการเปิด Ticket ขอเป็นรูปแบบกระดาษ และต้องจ่ายค่าบริการส่งทางไปรษณีย์เป็นจำนวนเงิน 150 บาทต่อการส่ง 1 ครั้ง

เพื่อไม่ให้การใช้งานเกิดหยุดชะงักอันเนื่องจากไม่ได้ชำระเงิน โปรดทำการชำระเงินก่อนหมดอายุอย่างน้อย 30 วันครับ

ผู้ใช้บริการจะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนหมดอายุประมาณ 18-60 วัน หากเกิดการล่าช้าชำระไม่ทันตามกำหนด ระบบจะทำการหยุดการใช้บริการภายใน 15 วัน เมื่อระบบได้ทำการหยุดระบบแล้ว ผู้ใช้บริการยังต้องการใช้งานต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องทำการชำระค่าเปิดการใช้งานเป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อ 1 บริการ

การยกเลิกและการสิ้นสุดการใช้บริการ

(๑)ผุ้ใช้บริการทราบว่าหากเว็บโฮสติ้ง หรือบริการอื่นๆ หมดอายุลง และหากบริษัทไม่ได้รับแจ้งการชำระเงินต่ออายุจากคุณผู้ใช้บริการ บริการเว็บโฮสติ้ง หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้นั้นๆ จะถูกระงับการให้บริการโดยอัตโนมัติ 15 วันหลังครบกำหนดหมดอายุ และจะถูกลกเลิกและลบออกจากระบบหลังจากนั้นอีก 15 วัน (รวมเป็น 30 วัน)

(๒) ผู้ใช้บริการอาจบอกเลิกการใช้งานเว็บโฮสติ้งทางอีเมล์ support@mongkud.cloud หรือเปิด Ticket ผ่านทางเว็บไซต์ https://mongkud.cloud โดยส่งจากอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสมาชิก (๓) ในกรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการก่อนหมดอายุ ผู้ใช้บริการจะไม่ได้รับการคืนเงินใดๆ

ข้อตกลงเกี่ยวกับโดเมน

ทาง mongkudcloud จะยึดถือความเป็นเจ้าของโดเมน ตามชื่อที่ระบุใน ชื่อเจ้าของโดเมน (Registrant) ผู้ดูแลชื่อโดเมน (Admin Contact) เท่านั้น
ผู้ดูแลชื่อโดเมน (Admin Contact) ถือเป็นตัวแทนเจ้าของโดเมนในการดูแลแก้ไขข้อมูลทางโดเมน ซึ่งต้องแก้ไขข้อมูล ให้เป็นของใหม่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

เมื่อมีการจดโดเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนชื่อโดเมนได้ วิธีการคือทำการจดโดเมนใหม่ในชื่อใหม่อีกครั้ง

โดเมนจะถูกจดทะเบียน หลังจากผุ้ใช้บริการทำการชำระเงินถึง mongkudcloud เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดเมนที่ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ (no refundable)

การแก้ไขโดเมน สามารถทำได้ผ่านระบบของเว็บ https://mongkud.cloud

โดเมนที่จะหมดอายุ ผุ้ใช้บริการต้องรีบดำเนินการต่ออายุโดเมน ก่อนวันหมดอายุของโดเมน หากปล่อยให้หมดอายุ และโดเมนถูกจดทะเบียนไปจากศูนย์จดทะเบียนโดเมน(Registrar)อื่น หรือมีผุ้อื่นขอจดเข้ามา ทาง mongkudcloud ไม่จะไม่รับผิดชอบในการติดตามโดเมนกลับคืนมา

ทาง mongkudcloud เป็นตัวแทนจดทะเบียนโดเมนทั้งของประเทศไทย และของต่างประเทศ ข้อตกลงในการจดโดเมนให้ถือตาม ข้อตกลงของ ศูนย์จดทะเบียนโดเมนของแต่ละที่

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลบนเว็บไซต์ อีเมล์ ที่ได้โฮสอยู่กับทาง mongkudcloud ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นไปตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ พร้อมหมายศาลเพื่อทำการคัดลอก สำเนา หยุดให้บริการ หรือขอข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ทาง mongkudcloud จะทำตามกฏหมาย และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ